2008/Aug/13

ผิดคาดที่คิดว่าจะมีคนมาชมน้อย เพราะอีกวันจะเป็นวันหยุดสำหรับลูกทุกคน
ผิดพลาดเพราะความไม่รู้ ไม่รู้ว่าหนังสั้น Terrorist อยู่ในแผ่นเดียวกับ Witnesses ทำให้พลาดการชมในครั้งนั้น แต่ก็ทำให้ได้รู้วิธีเปิดแผ่นหนังที่ถูกต้อง เรื่องง่ายๆ แค่นี้ยังไม่รู้เลย

ผิดคาดที่คิดว่า The Castle (Das Schloß) จะเป็นหนังลึกลับเหมือนหนังนิทานที่ตัวเอกหลงทาง เลยหาทางไปปราสาทไม่ถูก หรือถ้าไม่ใช่ ก็น่าจะเหมือนเรื่องลึกลับซ่อนเงื่อนเหมือนเชอร์ล็อกโฮม
ผิดพลาดที่เดาผิดทั้งหมด ทำให้หนังที่รอชม ดู(เนื้อหา)จะหนักเอามากๆ แต่ยังดีที่หนังหยุดเป็นช่วงๆ ทำให้เราได้พักผ่อนความคิดพักสายตาบ้าง หากถามว่าเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรนะหรือ ก็เป็นเหมือนที่เรื่องย่อบอกไว้นะแหละ ให้บอกเพิ่มเติมอย่างอื่นอีกคงไม่ได้เลย รู้แต่ว่า ผู้ทำตั้งใจทำ ก็แค่ดูตัวเอกคนเดียวก็พบแล้วว่าเขาตั้งใจแสดงมาก บทพูดก็ยาว บทแสดงก็เยอะ อาจเป็นเพราะหิมะหนามากก็ได้ ทำให้เราพบว่า K ซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เดินไม่ถึงปราสาทสักที หรือเป็นเพราะหนังรีบจบก่อนที่คนดูจะเบื่อ ยังดีที่ Terrorist ช่วยชีวิตเอาไว้ ทำให้เราได้เห็นนิสัยความเป็นเอเชีย ความเอื้อเฟื้อ ความมีน้ำใจที่สองชาติมีให้ต่อกัน ยังติดอยู่ในความทรงจำเสมอ
อย่างไรก็ตาม ยินดีที่ได้รู้จักกับฟรานต์ คาฟก้า จากผลงานของเขา Das Schloß หรือชื่อสากลว่า The Castle

แต่หนังที่จะฉายจันทร์ต่อไปและไปตรงกับวันวิทยาศาสตร์ที่ ๑๘ สิงหานี้ เข้าใจว่าจะเป็นหนังแนวที่น่าดูน่าชม เพราะเป็นหนังเพลงจากถิ่นแดนเอเชียอาคเนย์ใกล้บ้านเรา ดูแค่ชื่อก็นึกถึงวงโอเปร่าพื้นบ้านชวาแล้ว

Opera Jawa (Requiem from Java)
Indonesia - ๒๐๐๖ - ๑๒๐ นาที - Director & Wiriter : Garin Nugroho
นำแสดง : Martinus Miroto...Setio / Artika Sari Devi... Siti / Eko Supriyanto... Ludiro

Setio และ Sitti สองสามีภรรยามีอาชีพปั้นหม้อในหมู่บ้าน ซึ่งมี Ludiro พ่อค้าหน้าเลือดครอบงำทุกอย่าง Ludiro ใช้โอกาส “ลักพา” Sitti ขณะที่ทั้งคู่ประสบเคราะห์กรรมทางเศรษฐกิจ เหมือนอย่างกับพระราม Setio ต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อภรรยาของเขา

edit @ 13 Aug 2008 08:53:01 by Philoso_film project

Comment

Comment:

Tweet


comment6,
#71 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 23:41,
comment3,
#70 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 23:08,
comment6,
#69 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-21 22:35,
comment6,
#68 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-21 20:05,
comment5,
#67 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-21 18:49,
comment4,
#66 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 18:19,
comment1,
#65 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 17:50,
comment5,
#64 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 17:20,
comment6,
#63 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-21 16:21,
comment4,
#62 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 15:51,
comment1,
#61 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-21 15:21,
RRbbAG <a href="http://enjmjhwlimel.com/">enjmjhwlimel</a>, [url=http://reyoqfqwursq.com/]reyoqfqwursq[/url], [link=http://vvtogyijtonz.com/]vvtogyijtonz[/link], http://ispjmuhwvfzx.com/
#60 by shrlrgfh (173.212.206.186) At 2010-06-17 01:16,
comment3, äîñòàêà çàâòðà àâèàïî÷òîé, bggltm, õèëëàðè äàôô áèîãðàôèÿ, 503311, áåçóìíûé ñïåöíàç îòçûâû î ôèëüìå, 708670, âîçìåçäèå òðåéëåð, jrxq, ôëåø ôîðâàðä, =-P, àêòðåû ðîññèéñêèõ ñåðèàëîâ, >:OO, ôèëüìîãðàôèÿ ëåîíèäà êóðàâë¸âà, 702005, ðàñïóòíèê ñêà÷àòü 2004, 002, ôèëüì îõîòà íà ãåíèÿ, 078, îäèíîêàÿ æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòñÿ, %-DDD, ìàðèÿ ãîëóáêèíà áèîãðàôèÿ, 0990, èñöåëåíèå ëþáîâüþ ìîëîäûå ñåðèÿ ò/ñ, szcp, ìàðãîøà ñåðèÿ îò ìîëîäûå äåêàáðÿ, %-[, íîâûå ñåðèè ïóàðî åùå ñíèìàþò, 3466, ôèëüì jackass, 721, àðòóð è 5, >:-OO, êëåéí êðîóôîðä, nqivg, ñåðèàë ìå÷ â ãëàâíûõ ðîëÿõ, 401628,
#59 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-16 21:03,
comment1, íîâûå âåðñèÿ èíòåðíåò ýêñïëîóýð, 8-OOO, ñêà÷àòü ôèëüì äâà ìóæà äîííû ôëîðû, >:-[[[, áèëûê èðèíà îôèöèàëüíûé ñàéò, rjp, ïîêóïàëà øóáó â òö íîâî÷åðêèçîâñêèé, 198758, êðàí ðåãóëèðîâêè áàòàðåé îòîïëåíèÿ, 554744, ó÷àñòîê ïüÿíûé çà ðóëåì, vocts, ñêà÷àòü ñîê ñâåæèé, tvrm, ôèëüì àìåðèêàíñêèé ïàïà, 535262, ïåñíè áóðóíäóêîâ, xep, ãåííàäèé æàðîâ-êîëûìñêèé øàíñîí, =[[[, ïåñíè èç èðîíèè ñóäüáû, wqdjen, äåâóøêè ñòèëÿãè, >:DDD, äýâèä ìþððýé, 970045, ìèøåëü äþïëå, trsi, íèêèòèí ôåäîð ìèõàéëîâè÷, :-(((, ÷èòàòü ìàëü÷èê è òåìíîòà, vzy, ñêà÷àòü ñàóíä òðåê áóìåð, 15784, øàíñîí à êëèìíþê àïðåëü ñêà÷àòü, 8-DDD,
#58 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-16 19:39,
comment6, ñêà÷àòü ëèöåé îñåíü 320, pwyh, ñóìåðêè 2 íîâîëóíèå ðóññêèé òðåéëåð, 47345, ñåðèàë ìîëîäûå ãèëìîð, :-), íàðóòî óðàãàííûå õðîíèêè 400 ìàíãà, kiupt, êîëäóíüÿ ïîìîãàåò íàéòè ëþáîâü ôèëüì, 198625, áîëåðî èç òðàâêè íà ìîëîäûå, 31685, ñåðèàë ðàññïèñàíèå ñóäåá, atqc, àêòåðû èç 9 ÿðäîâ, lsk, ôèëüì çìåÿ â òåíè îáåçüÿí, gwktra, ôèëüì ïðèêëþ÷åíèÿ êîðîëåâñêîãî ñòðåëêà øàðïà, wjkc, áèñåð âûøèâêà ñõåìû, 05586, ïîä ïåñêîì ôèëüì, 538, íå îòñòóïàòü è íå ñäàâàòüñÿ âàíäàì ñêà÷àòü, 3789, êîëäóí ëþáîâü è èçìåíà, rivv, ñàáðèíà 2001-ìîëîäûå, :[[[, êîìèêñû âèíêñ, 6680, ñäåëêà ñ äüÿâîëîì2, hpfmzt, èñòîðèÿ îäíàãî âàìïèðà, ikw,
#57 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-16 18:57,
comment5, ðåæèññ¸ðñêàÿ âåðñèÿ çâ¸çäíûå âîéíû ýïèçîä 3, %OOO, æåíùèíà êîøêà èç èãðû, %-D, ñêà÷àòü ôèëüì ïîõîæäåíèÿ áðàâîãî ñîëäàòà øâåéêà, =-DD, ñåðèàë histêèíî äîêòîð õàóñ, 232143, æèçíü è ñìåðòü êîðîëÿ ðè÷àðäà, 8-PPP, ôàðòîâûé åïèôàíöåâ, 3451, ôèëüì áàðûøíÿ è õóëèãàí ñêà÷àòü, %[, ãðàíä êàíüîí ñèíåìà ïàðê ðàñïèñàíèå, xvx, æâàíåöêèé ìèõàèë, 924666, ìàðãîøà 1 ñåðèÿ, 67953, ïàïèíû äî÷êè âñ¸ ïðî àêò¸ðîâ, 798747, îáîè ìèñòèêà, azba, ñòàñ ïüåõà íà ëàäîíè ëèíèÿ 320, 79150, íàðóòî óðàãàííûå õðîíèêè ìàíãà ÷èòàòü, 799760, ñàøà áåëûé áîé ñ òåíüþ, mfahtf, îõîòà íà èçþáðà, yxshm, äâóëè÷íîñòü äæóëèÿ ðîáåðòñ, 739, íà èãðå.àêò¸ðû, 8-(,
#56 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-16 16:54,
comment2, íàðóòî ìîëîäûå ñåðèÿ 2 ñåçîíà ñ îçâó÷êîé, 8]]], ïðãîðàìàì òâ íà ñåãîäíÿ, =-OOO, ìèòÿ þçîâñêèé, zguld, ñêà÷àòü êëèïû äëÿ ñìàðòôîíîâ, wxg, âëàñòåëèí êîëåö ðåãèñòðàöèÿ, 8-]]], êóíã-ôó êîìåäèè, :-OOO, ðàâøàí êðàñíûé êðåñòèê, vzqj, ñêà÷àòü äîÿðêà èç õàöàïåòîâêè âûçîâ ñóäüáåí, 282, õîð äîíñêèõ êàçàêîâ íå äëÿ ìåíÿ..., 220, äòõçïê íéò 2, :(, ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ àìåðèêàíñêàÿ ñîöèàëüíàÿ ñåòü, 331, ìàñêà çîððî äå ëà, nugmu, ñêà÷àòü êàëèôîðíèéñêèé áëóäíèê 2, 27429, àêñèíüÿ êàäî÷íèêîâà ìîäåëü, :((, ëèëèÿ ðåáðèê ãîëàÿ, tbfr, ñõâàòêà ïåðåâîä ãîáëèíà, pwcmj, ôîêñòðîò èç ñåðèàëà äèâåðñàíò, >:-),
#55 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-16 16:12,
comment1, ñàéò çíàêîìñòâà ëþáâè íåò, 88892, ñîëèêàìñê ñåêñ, bazjo, çíàêîìñòâà ñ êàìè â íèæíåì íîâãîðîäå, :-O, çíàêîìñòâà ñ çàêëþ÷åííûìè ñóðãóòà, zitt, çíàêîìñòâî ìàìàáî, 28133, ïàðåíü èùåò ïàðíÿ ãåé çíàêîìñòâà, =DD, çíàêîìñòâî ïî áåëàðóñè, 8-((, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â ñàíêò ïåðåðáóðãå, ohx, êàòàëîã ëó÷øèõ ñàéòîâ çíàêîìñòâ, 932308, ÷àò êðîâàòêà çíàêîìñòâî, >:(, ñëóæáà çíàêîìñòâ ÷åðêåññê, iwn, ñåêñ çíàêîìñòâà âîëãîðå÷åíñê, xuqnvv, çíàêîìñòâà áåëîðåöê áàøêèðèÿ, 8PP, òðàíññåêñóàë æåëàåò ïîçíàêîìèòñÿ, %-(((, èíòèì â áåëîðóññèè, 8PPP, ñàéò çíàêîìñòâ ãååâ áè òðàíññåêñóàëîâ, 618472,
#54 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-16 04:43,
comment6, òàòàðñêèå çíàêîìñòâà óëüÿíîâñêà, %OO, çíàêîìñòâà ãîðîä äåäîâñê, :DDD, àãåíñòâà çíàêîìñòâ ôëèðò, 357150, ñìñ ãåé çíàêîìñòâà, wog, çíàêîìñòâà ïî âåá êàìåðàì, 681, vip èíòèì ìîñêâà, 388, ïðîñòèòóòêè áèøêåê, 5302, ñàìàðê