2008/Aug/13

ผิดคาดที่คิดว่าจะมีคนมาชมน้อย เพราะอีกวันจะเป็นวันหยุดสำหรับลูกทุกคน
ผิดพลาดเพราะความไม่รู้ ไม่รู้ว่าหนังสั้น Terrorist อยู่ในแผ่นเดียวกับ Witnesses ทำให้พลาดการชมในครั้งนั้น แต่ก็ทำให้ได้รู้วิธีเปิดแผ่นหนังที่ถูกต้อง เรื่องง่ายๆ แค่นี้ยังไม่รู้เลย

ผิดคาดที่คิดว่า The Castle (Das Schloß) จะเป็นหนังลึกลับเหมือนหนังนิทานที่ตัวเอกหลงทาง เลยหาทางไปปราสาทไม่ถูก หรือถ้าไม่ใช่ ก็น่าจะเหมือนเรื่องลึกลับซ่อนเงื่อนเหมือนเชอร์ล็อกโฮม
ผิดพลาดที่เดาผิดทั้งหมด ทำให้หนังที่รอชม ดู(เนื้อหา)จะหนักเอามากๆ แต่ยังดีที่หนังหยุดเป็นช่วงๆ ทำให้เราได้พักผ่อนความคิดพักสายตาบ้าง หากถามว่าเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรนะหรือ ก็เป็นเหมือนที่เรื่องย่อบอกไว้นะแหละ ให้บอกเพิ่มเติมอย่างอื่นอีกคงไม่ได้เลย รู้แต่ว่า ผู้ทำตั้งใจทำ ก็แค่ดูตัวเอกคนเดียวก็พบแล้วว่าเขาตั้งใจแสดงมาก บทพูดก็ยาว บทแสดงก็เยอะ อาจเป็นเพราะหิมะหนามากก็ได้ ทำให้เราพบว่า K ซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เดินไม่ถึงปราสาทสักที หรือเป็นเพราะหนังรีบจบก่อนที่คนดูจะเบื่อ ยังดีที่ Terrorist ช่วยชีวิตเอาไว้ ทำให้เราได้เห็นนิสัยความเป็นเอเชีย ความเอื้อเฟื้อ ความมีน้ำใจที่สองชาติมีให้ต่อกัน ยังติดอยู่ในความทรงจำเสมอ
อย่างไรก็ตาม ยินดีที่ได้รู้จักกับฟรานต์ คาฟก้า จากผลงานของเขา Das Schloß หรือชื่อสากลว่า The Castle

แต่หนังที่จะฉายจันทร์ต่อไปและไปตรงกับวันวิทยาศาสตร์ที่ ๑๘ สิงหานี้ เข้าใจว่าจะเป็นหนังแนวที่น่าดูน่าชม เพราะเป็นหนังเพลงจากถิ่นแดนเอเชียอาคเนย์ใกล้บ้านเรา ดูแค่ชื่อก็นึกถึงวงโอเปร่าพื้นบ้านชวาแล้ว

Opera Jawa (Requiem from Java)
Indonesia - ๒๐๐๖ - ๑๒๐ นาที - Director & Wiriter : Garin Nugroho
นำแสดง : Martinus Miroto...Setio / Artika Sari Devi... Siti / Eko Supriyanto... Ludiro

Setio และ Sitti สองสามีภรรยามีอาชีพปั้นหม้อในหมู่บ้าน ซึ่งมี Ludiro พ่อค้าหน้าเลือดครอบงำทุกอย่าง Ludiro ใช้โอกาส “ลักพา” Sitti ขณะที่ทั้งคู่ประสบเคราะห์กรรมทางเศรษฐกิจ เหมือนอย่างกับพระราม Setio ต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อภรรยาของเขา

edit @ 13 Aug 2008 08:53:01 by Philoso_film project

Comment

Comment:

Tweet


comment6,
#71 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 23:41,
comment3,
#70 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 23:08,
comment6,
#69 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-21 22:35,
comment6,
#68 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-21 20:05,
comment5,
#67 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-21 18:49,
comment4,
#66 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 18:19,
comment1,
#65 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 17:50,
comment5,
#64 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 17:20,
comment6,
#63 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-21 16:21,
comment4,
#62 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 15:51,
comment1,
#61 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-21 15:21,
RRbbAG <a href="http://enjmjhwlimel.com/">enjmjhwlimel</a>, [url=http://reyoqfqwursq.com/]reyoqfqwursq[/url], [link=http://vvtogyijtonz.com/]vvtogyijtonz[/link], http://ispjmuhwvfzx.com/
#60 by shrlrgfh (173.212.206.186) At 2010-06-17 01:16,
comment3, äîñòàêà çàâòðà àâèàïî÷òîé, bggltm, õèëëàðè äàôô áèîãðàôèÿ, 503311, áåçóìíûé ñïåöíàç îòçûâû î ôèëüìå, 708670, âîçìåçäèå òðåéëåð, jrxq, ôëåø ôîðâàðä, =-P, àêòðåû ðîññèéñêèõ ñåðèàëîâ, >:OO, ôèëüìîãðàôèÿ ëåîíèäà êóðàâë¸âà, 702005, ðàñïóòíèê ñêà÷àòü 2004, 002, ôèëüì îõîòà íà ãåíèÿ, 078, îäèíîêàÿ æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòñÿ, %-DDD, ìàðèÿ ãîëóáêèíà áèîãðàôèÿ, 0990, èñöåëåíèå ëþáîâüþ ìîëîäûå ñåðèÿ ò/ñ, szcp, ìàðãîøà ñåðèÿ îò ìîëîäûå äåêàáðÿ, %-[, íîâûå ñåðèè ïóàðî åùå ñíèìàþò, 3466, ôèëüì jackass, 721, àðòóð è 5, >:-OO, êëåéí êðîóôîðä, nqivg, ñåðèàë ìå÷ â ãëàâíûõ ðîëÿõ, 401628,
#59 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-16 21:03,
comment1, íîâûå âåðñèÿ èíòåðíåò ýêñïëîóýð, 8-OOO, ñêà÷àòü ôèëüì äâà ìóæà äîííû ôëîðû, >:-[[[, áèëûê èðèíà îôèöèàëüíûé ñàéò, rjp, ïîêóïàëà øóáó â òö íîâî÷åðêèçîâñêèé, 198758, êðàí ðåãóëèðîâêè áàòàðåé îòîïëåíèÿ, 554744, ó÷àñòîê ïüÿíûé çà ðóëåì, vocts, ñêà÷àòü ñîê ñâåæèé, tvrm, ôèëüì àìåðèêàíñêèé ïàïà, 535262, ïåñíè áóðóíäóêîâ, xep, ãåííàäèé æàðîâ-êîëûìñêèé øàíñîí, =[[[, ïåñíè èç èðîíèè ñóäüáû, wqdjen, äåâóøêè ñòèëÿãè, >:DDD, äýâèä ìþððýé, 970045, ìèøåëü äþïëå, trsi, íèêèòèí ôåäîð ìèõàéëîâè÷, :-(((, ÷èòàòü ìàëü÷èê è òåìíîòà, vzy, ñêà÷àòü ñàóíä òðåê áóìåð, 15784, øàíñîí à êëèìíþê àïðåëü ñêà÷àòü, 8-DDD,
#58 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-16 19:39,
comment6, ñêà÷àòü ëèöåé îñåíü 320, pwyh, ñóìåðêè 2 íîâîëóíèå ðóññêèé òðåéëåð, 47345, ñåðèàë ìîëîäûå ãèëìîð, :-), íàðóòî óðàãàííûå õðîíèêè 400 ìàíãà, kiupt, êîëäóíüÿ ïîìîãàåò íàéòè ëþáîâü ôèëüì, 198625, áîëåðî èç òðàâêè íà ìîëîäûå, 31685, ñåðèàë ðàññïèñàíèå ñóäåá, atqc, àêòåðû èç 9 ÿðäîâ, lsk, ôèëüì çìåÿ â òåíè îáåçüÿí, gwktra, ôèëüì ïðèêëþ÷åíèÿ êîðîëåâñêîãî ñòðåëêà øàðïà, wjkc, áèñåð âûøèâêà ñõåìû, 05586, ïîä ïåñêîì ôèëüì, 538, íå îòñòóïàòü è íå ñäàâàòüñÿ âàíäàì ñêà÷àòü, 3789, êîëäóí ëþáîâü è èçìåíà, rivv, ñàáðèíà 2001-ìîëîäûå, :[[[, êîìèêñû âèíêñ, 6680, ñäåëêà ñ äüÿâîëîì2, hpfmzt, èñòîðèÿ îäíàãî âàìïèðà, ikw,
#57 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-16 18:57,
comment5, ðåæèññ¸ðñêàÿ âåðñèÿ çâ¸çäíûå âîéíû ýïèçîä 3, %OOO, æåíùèíà êîøêà èç èãðû, %-D, ñêà÷àòü ôèëüì ïîõîæäåíèÿ áðàâîãî ñîëäàòà øâåéêà, =-DD, ñåðèàë histêèíî äîêòîð õàóñ, 232143, æèçíü è ñìåðòü êîðîëÿ ðè÷àðäà, 8-PPP, ôàðòîâûé åïèôàíöåâ, 3451, ôèëüì áàðûøíÿ è õóëèãàí ñêà÷àòü, %[, ãðàíä êàíüîí ñèíåìà ïàðê ðàñïèñàíèå, xvx, æâàíåöêèé ìèõàèë, 924666, ìàðãîøà 1 ñåðèÿ, 67953, ïàïèíû äî÷êè âñ¸ ïðî àêò¸ðîâ, 798747, îáîè ìèñòèêà, azba, ñòàñ ïüåõà íà ëàäîíè ëèíèÿ 320, 79150, íàðóòî óðàãàííûå õðîíèêè ìàíãà ÷èòàòü, 799760, ñàøà áåëûé áîé ñ òåíüþ, mfahtf, îõîòà íà èçþáðà, yxshm, äâóëè÷íîñòü äæóëèÿ ðîáåðòñ, 739, íà èãðå.àêò¸ðû, 8-(,
#56 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-16 16:54,
comment2, íàðóòî ìîëîäûå ñåðèÿ 2 ñåçîíà ñ îçâó÷êîé, 8]]], ïðãîðàìàì òâ íà ñåãîäíÿ, =-OOO, ìèòÿ þçîâñêèé, zguld, ñêà÷àòü êëèïû äëÿ ñìàðòôîíîâ, wxg, âëàñòåëèí êîëåö ðåãèñòðàöèÿ, 8-]]], êóíã-ôó êîìåäèè, :-OOO, ðàâøàí êðàñíûé êðåñòèê, vzqj, ñêà÷àòü äîÿðêà èç õàöàïåòîâêè âûçîâ ñóäüáåí, 282, õîð äîíñêèõ êàçàêîâ íå äëÿ ìåíÿ..., 220, äòõçïê íéò 2, :(, ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ àìåðèêàíñêàÿ ñîöèàëüíàÿ ñåòü, 331, ìàñêà çîððî äå ëà, nugmu, ñêà÷àòü êàëèôîðíèéñêèé áëóäíèê 2, 27429, àêñèíüÿ êàäî÷íèêîâà ìîäåëü, :((, ëèëèÿ ðåáðèê ãîëàÿ, tbfr, ñõâàòêà ïåðåâîä ãîáëèíà, pwcmj, ôîêñòðîò èç ñåðèàëà äèâåðñàíò, >:-),
#55 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-16 16:12,
comment1, ñàéò çíàêîìñòâà ëþáâè íåò, 88892, ñîëèêàìñê ñåêñ, bazjo, çíàêîìñòâà ñ êàìè â íèæíåì íîâãîðîäå, :-O, çíàêîìñòâà ñ çàêëþ÷åííûìè ñóðãóòà, zitt, çíàêîìñòâî ìàìàáî, 28133, ïàðåíü èùåò ïàðíÿ ãåé çíàêîìñòâà, =DD, çíàêîìñòâî ïî áåëàðóñè, 8-((, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â ñàíêò ïåðåðáóðãå, ohx, êàòàëîã ëó÷øèõ ñàéòîâ çíàêîìñòâ, 932308, ÷àò êðîâàòêà çíàêîìñòâî, >:(, ñëóæáà çíàêîìñòâ ÷åðêåññê, iwn, ñåêñ çíàêîìñòâà âîëãîðå÷åíñê, xuqnvv, çíàêîìñòâà áåëîðåöê áàøêèðèÿ, 8PP, òðàíññåêñóàë æåëàåò ïîçíàêîìèòñÿ, %-(((, èíòèì â áåëîðóññèè, 8PPP, ñàéò çíàêîìñòâ ãååâ áè òðàíññåêñóàëîâ, 618472,
#54 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-16 04:43,
comment6, òàòàðñêèå çíàêîìñòâà óëüÿíîâñêà, %OO, çíàêîìñòâà ãîðîä äåäîâñê, :DDD, àãåíñòâà çíàêîìñòâ ôëèðò, 357150, ñìñ ãåé çíàêîìñòâà, wog, çíàêîìñòâà ïî âåá êàìåðàì, 681, vip èíòèì ìîñêâà, 388, ïðîñòèòóòêè áèøêåê, 5302, ñàìàðêàíäñêîé ñåêñ, vwr, ñóðãóòñêèé çíàêîìñòâ, phflsh, âèï êàìåðà çíàêîìñòâî, rzno,
#53 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-16 03:58,
comment4, ñìñ çíàêîìñòâà íà ìåãà ìîñêâà ã.ßõðîìà, 086398, çíàêîìñòâî â òþìåíè ñ ìóæ÷èíîé, 989, ãåé çíàêîìñòâà áëàãîâåùåíñê, qff, õî÷ó ñåêñà â ãîðîäå ïåíçà. ã.Êèðîâ (Êàëóæ. îáë.), zdbqk, ßðîñëàâà ñåêñ îäíîêëàñíèêè êàëóãè ã.ßõ%C
#52 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-16 02:09,
comment1, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè ÿòèãîðñêå ã.Åêàòåðèíáóðã, ddq, ñåêñ ïåíçà âèe ã.Íîâîñèëü, %-D, Âèäà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èç ìè÷óðèíñêà, =-[[, Íîííà çíàêîìñòâà ìèðà, 6367, cåêñ çíàêîìñòâà â ÿðîñëàâëå, 89367, êîíòàêò çíàêîìñòâà èæåâñê ã.ßñíûé, %DDD, link çíàêîìñòâà ã.Êàëòàí, 8-]]], çíàêîìñòâà â ãîðîäå îðåíáóðã, dhkc, ñàò çíàêîìñòâ ã.Ñîêîë, 3067, çíàêîìñòâà sex vkontakte, ecryrn, êîëïèíî îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâå, tpgwav, õî÷ó çàðåãèñòðèðîâàòñÿ òîëüêî çíàêîìñòâà, 504, Òàèðà ïîçíàêîìëþü ñ ïàðíåì, rswzg,
#51 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-16 01:45,
comment2, Áåàòðèñà çíàêîìñòâà â èñïàíèè, awo, çíàêîìñòâà ðîñèÿ ã.Òóòàåâ, 425198, Âåñòà ñåêñ îíëîéí ã.Òåáåðäà, 553701, Ñàððà çíàêîìñòâà àëåêñàíäðà ðûáû ìîëîäûå ëåò ã.Âîðîíåæ, >:PPP, Çíàêîìñòâî äèìèòðîâãðàä, eoex, Òàèðà çíàêîìñòâà ïî èìåíè è ôàìèëèè ã.Êèñëîâîäñê, 3164, Óëüÿíà ñàéòû çíàêîìñòâ â ëîíäîíå ã.Ñåâåðî-Êóðèëüñê, 282, Èëçå òàòàðñêèå çíàêîì ã.Áîðîâñê, :-O, çíàêîìñòâà áîãàòûõ ãååâ, 06447, àðàëüíûé çíàêîìñòâî ã.Ãóñåâ, 582738, Áåðåñëàâà ñàéò çíàêîìñòâà èíîñòðàíöû, geyto,
#50 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-16 00:11,
comment1, ÷àò çíàêîìñòâ ëåñáèÿíîê ã.Áîãîòîë, =-OOO, çíàêîìñâî äëÿ ñåêñà ñïá ã.Óõòà, 116535, Ãåðà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èç íîâî÷åðêàññêà, 32065, çíàêîìñòâà ñ ñàìûìè áîãàòûìè ìóæ÷èíàìè ã.Êàìåííîãîðñê, nzljup, ñåêñ íà îäèí ðàç íîâîêóçíåöê ã.Äÿòüêîâî, sjpt, ßäâèãà ñåêñ çíàêîìñòâà â êáð ã.Êîòîâî, %-P, Ñòàíèñëàâà çíàêîìñòâà îáúÿâëåíèÿ îíà èùåò åãî ã.Âûñîöê, >:((, ñìñ çíàêîìñòâà ã.Êîõìà, %-OO, Âàëåíòèíà ñåêñ ã áåëîâî ã.Áàêàë, xkjp, êèåâ èíòèì çðåëûå ã.Áîðèñîãëåáñê, =-(, ×åñëàâà xlove çíàêîìñòâà ã.Êîìñîìîëüñê, 15644, æåíùèíà 30 ëåò æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ, %PP, map11, gymps, äàãåñòàí çíàêîìñòâà àêóøà, 158,
#49 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-15 23:25,
comment3, ñëóæáà çíàêîìñòâ â øàõòû ã.Íèæíÿÿ Òóðà, 6992, sib çíàêîìñòâà, >:[, çíàêîìñòâà èíãóøåé è îñåòèí, %-)), çíàêîìñòâà ñïá èðà ã.×åõîâ, 4801, ñàéò çíàêîìñòâà ìóñóëüìàí, hoe, Âàñèëèñà îìñê çíàêîìñòâà êîìó çà ã.Ëàèøåâî, %-PP, âñòðå÷è äëÿ ñåêñà â âîëîãäå ã.Çàïàäíàÿ Äâèíà, :-PPP, Àëåâòèíà çíàêîìñòâî ìîñêâà îäíîêëàñíèêè ã.Êðàñíîòóðüèíñê, uue, ïîçíàêîìëþñü äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé ñ òîëñòóøêîé ã.Øëèññåëüáóðã, 8-[, Âàëåíòèíà çíàêîìñòâà äëÿ ñýêñà â îáíèíñêå, hvtmg, Âåñòà ñàéòû çíàêîìñòà äëÿ ïîëíûõ ã.Áàëòèéñê, 516,
#48 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-15 22:36,
comment3, Àâðîðà çíàêîìñòâà â íñî, 8-]]], Óñòèíüÿ çíàêîìñòâà â ñàìàðå ñàìàðà ëàâ, 649842, Ðàèñà ñàéòû çíàêîìñòâ â êàíàäå, vuuyca, çíàêîìñòâà ñ íèì â ñìîëåíñêå ã.Êàðòàëû, 302, çíàêîìñòâà êàñóìêåíò ã.Êóïèíî, 368808, Àëåêñàíäðà èíòèì çíàêîìñòâà øàöê, >:-))), ßíèíà ñàéòû çíàêîìñòâ â íîâîñèáèðñêå 2005 ãîäà, wegjro, ãåé çíàêîìñòâà í íîâãîðîä ã.Ðÿæñê, 10389, Êëàâäèÿ çíàêîìñòâà êîðåéñêèé ñàéò ã.Êàìåíêà, :[, Åâäîêèÿ ìîëîäîé ÷åëîâåê ëè÷íûé àññèñòåíò èíòèì, vfa,
#47 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-15 21:46,
comment2, Åâäîêèÿ ñàéòû çíàêîìñò ñ ã.Óãëè÷, 07595, çíàêîìñòâî ïî èíåòó ðàäè ñåêñà ã.Ñòðóíèíî, %], Èîëàíòà ðàìáëåð çíàêîìñòâà þëäàø ã.Ïó÷åæ, =-D, çíàêîìñòâà ÷åðíèãîâêà ïðèìîðñêèé êðàé, :DD, Ìàðãàðèòà çíàêîìñòâà äëÿ ãðóïïîâîãî ñåêñà îìñê ã.Ìèõàéëîâñê, dctr, Âèðãèíèÿ ìóëàòêà èíòèì ã.Áåæåöê, =P, Áîãäàíà êëóáû çíàêîìñòâ äëÿ âçðîñëûõ ïèòåð ã.Ñóðàæ, %DD, Äèîíèñèÿ çíàêîìñòâà ñ áóëû÷åâà åëåíà âëàäèìèðîâíà, 698504, Ðàèñà çíàêîìñòâà ëåñáèÿíîê ÷åëÿáèíñê ã.Ðûáèíñê, dqxubm, Óëüÿíà èíòèì çàêîìñòâà, %-O, Åëèçàâåòà çíàêîìñòâà â ãîðîäå çåëåíîãîðñê êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, >:-)), ñàéò âçðîñëûõ çíàêîìñòâ èæåâñê ã.Öèìëÿíñê, qipmu, Ðóñëàíà èçâðàùåíêè çíàêîìñòâà, 7020, çíàêîìñòâà 35 45 ã.Áàëòèéñê, 41070,
#46 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-15 21:20,
comment5, Áîãäàíà áè ëàéí çíàêîìñòâà, 93558, ñåêñ ñ 40 ëåòíèìè ã.Ãóáêèí, :-OO, ßäâèãà çíàêîìñòâî ðàáûíè â íèæíåì íîâãîðîäå, izn, ñåêñ çíàêîìñòâà â àêñàå, :-PPP, èíäèâèäóàëêè ìåòðî ìàðüèíî ã.Ìèàññ, 060, çíàêîìñòîâî ñ èíîñòðàíöàìè â óêðàèíå, ampy, Îêñàíà çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ìåëåóç, 1965, Àíãåëèíà map7 ã.Äîíñêîé, yazt, rambler çíàêîìñòâà íîâûé óðåíãîé ã.Íàðèìàíîâ, 406, ñåêñ ñî âçðîñëûì ìóæ÷èíîé, vab, çíàêîìñòâà â ãîðîäå íîâîìîñêîâñê, wuy, çíàêîìñòâà äåâóøêè âëàäèêàâêàç ñåêñ, >:-[[[, çíàêîìñòâî ãîñïîæà âñòðå÷è, 7174, èíòèì çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè õàáàðîâñêà ã.Ðîñòîâ, vlkpmx,
#45 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-15 20:52,
comment4, Ðàèñà çíàêîìñòâà äíåïðîäçåðæèíñê ã.Ñàðîâ, wzmxdb, Äåáîðà ñàðàòîâ òðàíññåêñóàëû çíàêîìñòâà ã.Çëûíêà, 8-PPP, Ñàððà ñàéè çíàêîìñòèòåð, uxn, Åêàòåðèíà ñåêñ çíàêîìñâà â óêðàèíå ã.Áîäàéáî, qhcv, çíàêîìñòâà ãîñïîæè ñ ð ã.Èñèëüêóëü, >:PPP, Íîííà ãîðîä çâåðåâî çíàêîìñòâà, =-], çíàêîìèòüñÿ â êîíòàêòå ã.Øóìåðëÿ, =PP, Ýñìåðàëüäà map4, =-((, Âèëîðà çíàêîìñòâà ïàðåíü èùåò äåâóøêó àáàêàí, dmqpo, ñàéò çíàêîìñòâ ÿãåíèé, 221533, Àëåâòèíà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òðîôèìîâûì ã.Ñîðòàâàëà, >:[[, Àìèíà map5 ã.Äîìîäåäîâî, 263839, çíàêîìñòâà ïîäîëüñê è ðàéîí ã.Êðàñíîÿðñê, 768258,
#44 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-15 18:47,
comment1, çíàêîìñòâà ñòåðëèòàìàê àíäðåé ã.Çàðèíñê, =-OO, Èðèíà áðàòñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ, 411, Äèíàðà ñåêñçíàêîìñòâà â ÷åëíàõ, 94080, çíàêîìñòâà â ñíåæèíñêå, >:[[[, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ äåâóøêîé ñ õàáàðîâñêà ã.Âèëþéñê, 6337, ñåêñ çíàêîìñòâà ñâèíã òþìåíü ã.Êàñïèéñê, 827, çíàêîìñòâî ìîëîäîé äåâóøêîé, 768641, òðàíñâåñòèòû êðàñíîäàðñêèé êðàé òåëå çíàêîìñòâà, =OO, çíàêîìñòâ ëàëåíåò, hyj, Áåàòðèñà ìóðìàíñêèå çíàêîìñòâà, >:-[, ßíèíà õî÷ó ïîçíàêîìèòñÿ ñ áîãàòîé æåíùåíîé, ybsucb,
#43 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-15 17:31,
comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà í íîâãîðîäå ã.Äèãîðà, 077, èíòèì çíàêîìñòâà çâåíèãîâî, =((, èíòèì ñåêñ çíàêîìñòâà ðîñòîâ, >:-[[, Èðèíà ìîëîäåæíûå çíàêîìñòâà ìîñêâà, 82893, Àìèíà çíàêîìñòâà â êîáðèíñêîì, uszs, Îêñàíà çåëåíîäîëüñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ ã.×åðäûíü, :DDD, çíàêîìñòâà ó ãîñïîäèíà øìèäòà ã.Ñàôîíîâî, :PP, çíàêîìñòâà â àðìåíèè ñ ãðàôèåé, 28518, ãîðüêîâñêîå çíàêîìñòâà ã.Áóèíñê, sgvtf, Äèîíèñèÿ Çíàêîìñòâà áàøòàíêà, 8-PP,
#42 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-15 17:04,
comment6, Ïåëàãåÿ çíàêîìñòâà ñ ðóññêèìè äëÿ áðàêà ã.×åðåïîâåö, 20790, Ýëëàäà çíàêîìñòâà îò 36 40 ã.Ñîâåòñê, 58800, Ýëîèçà èíòèì â ðÿçàíè ã.Ãðÿçè, =-DD, çíàêîìñòâî áóääèñò, :P, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ìîñêâà, 012, çíàêîìñòâà ñ ðóñêèì, 521, çíàêîìñòâà â ÷åáîêñàðàõ ñ äåâóøêàìè ã.Ëàèøåâî, iqqp, çíàêîìñâà äëÿ ñåêñà â òâåðè ã.Òàëíàõ, :-O, ñåêñ ñåìåéíûå ïàðû ã.Áåëîðåöê, :-(((, ñåêñ çíàêîìñòâà ì æ, 8OO,
#41 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-15 16:39,
comment6, óàëüíûå çíàêîìñòâà óôà, =OO, Þíà çíàêîìñòâà ñåðäå÷êè ã.Äàâëåêàíîâî, 74788, èíòèì çíàêîìñòâà ñåìåéíûìè ïàðàìè ã.Ìåäûíü, 677, çíàêîìñòâà ñ öåëüþ äðóæáû, 622862, çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàèòå çíàêîìñòâà, :-OO, Ëàéìà ñåêñ íà ùåðáèíêå, 797, Îëüãà çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íÿãàíü ã.Êåäðîâûé, 8-(((, Äæåììà ìóëàò çíàêîìñòâî ñåêñ ã.Áèëèáèíî, 21385, çíàêîìñòâî ñ äðóãèìè îòäåëàìè ã.Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå, 78729, íàòàøåíüêà ìîëîäûå çíàêîìñòâà ã.Èâàíãîðîä, 1287, Íèëà çíàêîìñòâà ïî áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 495051, ñàéò çíàêîìñòâ youplus ã.Íåðþíãðè, 6207, Ëèëèÿ õî÷ó ñåêñà çà äåíüãè ã.Õàñàâþðò, atmya, èíòèì çíàêîìñòâà íîâîøàõòèíñê, gavm,
#40 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-15 16:14,
comment6, Ôåëèöèÿ ãîðîä òóðèíñê çíàêîìñòâî ã.Íèæíèé Òàãèë, 6598, Çåìôèðà êëóá çíàêîìñòâ â òþìåíè àãåíñòâà, >:-PP, Áåëëà ãåé çíàêîìñòâà ñåðïóõîâ, :-D, õî÷ó ïîçíàêîìèüñÿ ã.Ìóðàâëåíêî , :DD, èíòèì çíàêîìñòâà â åãîðüåâñêå ã.Ñóîÿðâè, >:), Ôàÿ map4 ã.Âûòåãðà, 102, óëüÿíà ðÿçàíü çíàêîìñòâà ã.Ëóõîâèöû, 457610, äåâóøêè õèìêè äîñóã, 07368, Îëåñÿ çíàêîìñòâà â çåëåíàãðàäå, 430, Äèíà ïîïóëÿðíûé ñàéò çíàêîìñòâ â áåëàðóñè ã.Òóðèíñê, vtw, Ñòåôàíèÿ ãîðîä òèðàñïîëü çíàêîìñòâà ã.Ñåâåðñê, >:-PPP, îáùåíèå ìåæäóíàðîäíîå çíàêîìñòâà, gtvlgf,
#39 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-15 15:24,
comment2, ïîçíàêîìëþñü èç äåðåâíè ã.Êðàñíûé Õîëì, qge, ñåêñ÷ ãàëåðåÿ, waw, Âèðãèíèÿ ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé äëÿ ñýêñà ã.Îõà, 932, Ìàðôà ñàéò ñåðüåçíûõ çíàêîìñòâ â íåôòåêàìñêå ã.Âåðõíÿÿ Òóðà, %D, îçåðñê êàëèíèíãð çíàêîìñòâà, coa, Äèîíèñèÿ ñåêñ çíàêîìñòâà â àìóðñêå, >:)), Êëàðà äîñóã â òàìáîâå ã.Ìåùîâñê, 3491, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â åêàòåðèíáóðãå, 8], Àãíåññà íàá ÷åëíû ãåé çíàêîìñòâà, 22944, çíàêîìñòâà ãîðîä îêòÿáðüñêèé áàøêîðòîñòàí ã.Íîâàÿ Ëÿëÿ, 979781, çíàêîìñòâà â õàðüêîâå ã.Åëàáóãà, fgza, çíàêîìñòâà ñ ýðîòè÷åñêèì ñîäåðæàíèåì, %-PPP,
#38 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-15 14:59,
comment3, çíàêîìñòâà ñ áèñåêñóàëêîé ã.Âåðåùàãèíî, 39815, ìàëèíîâñêèé äìèòðèé çíàêîìñòâà, cag, Àâðîðà çíàêîìñòâà 35 ðåãèîí ã.Þõíîâ, 210756, êëóá çíàêîìñòâ ÿíäåêñ òîëüÿòòè ã.Íàõîäêà, 8-DD, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ ìîáèëüíûìè íîìåðàìè ã.Ïîðîíàéñê, 436394, Íèëà çíàêîìñòâà êåð÷ü, djjq, Ðåãèíà romantika çíàêîìñòâà ã.Ñàñîâî, 788216, èíòèì çà äåíüãè îðåë, 1502, Âëàäèñëàâà ÷àò çíàêîìñòâ ã ìàéêîï ã.Çàîç¸ðíûé, :-[, èíòèì çíàêîìñòâà ã.Äíî, 25847, Ýëåîíîðà çíàêîìñòâî â ãîðîäå ñòàâðîïîëå, 616043, ðåàëüíûå èíòèì ñåêñ çíàêîìñòâà èíäèâèäóàëêè ã.Óñòü-Êàòàâ, zdikt, Ïîëèíà ñýêñ çíàêîìñòâà ìîëäîâå ã.×åðêåññê, 8-PPP, Äæóëüåòòà çíàêîìñòâà â åêàòåðèíáóðãå, xrt,
#37 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-15 09:24,
comment1, ßíèòà map5 ã.ßñíûé, 914343, ÷àò óññóðèéñêà çíàêîìñòâà, :-[[, iteam çíàêîìñòâà, 300234, Åêàòåðèíà ïðîñòèòóòêè ãîðîäà âëàäèìèð ã.Ïî÷åï, 104299, Ñòåôàíèÿ ýðîòè÷åñêèé ñàéò çíàêîìñòâ ã.Âûøíèé Âîëî÷åê, 8DDD, Àëåâòèíà ñåêñ çíàêîìñòâà â ÿðîñëàâëå, =DD, Òåðåçà çíàêîìñòâà êðûìñêèå äåâóøêè, yqy, Äèàíà ñàéòû çíàêîìñòâ ñàëüñê, pdiyac, óôà îáùåíèÿ çíàêîìñòâà, 8-DDD, ñåêñ çíàêîìñòâà íà ðàç äâà ã.Ìãëèí, dxa,
#36 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-15 09:01,
comment5, Ýììà ñàèòû çíàêîìñòâ îðåíáóðãà ã.Íîâîðîññèéñê, 073, Òîìèëà ðàìáëåð çíàêîìñòâà ìåæäóðå÷åíñê, 62019, ßíèíà èíòèì çíàêîìñòâà â ãîðîäå àñòðàõàíü, >:OOO, Çíàêîìñòâà ãóðó, 8892, Ëåñÿ äåâóøêè êðàñíîÿðñêà èíòèì ã.Âåëüñê, 490, êëóá çíàêîìñòâ èíêîãíèòî ìîñêâå, 659, Òàòüÿíà map3, 08328, Ìàðèíà çíàêîìñòâà áåç îáÿçàòåëüñòâ â ìîñêâå, 102, Âàëåðèÿ çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè ëóãà, :)), Áåðòà èùó ïîñëóøíîãî òðàíñà ã.Îë¸êìèíñê, =PPP, ñåêñ â çëàòîóñòå ã.Ãåîðãèåâñê, bza,
#35 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-15 08:14,
comment3, çíàêîìñòâà áèñåêñóàëîâ êîìñîìîëüñê íà àìóðå ã.Ñíåæíîãîðñê, 4698, ãåé çíàêîìñòâà äëÿ ãëóõèõ ã.Óñòü-Êàòàâ, 8-[[, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â çàïîðîæüå ã.Ïî÷åï, 00235, Ìóçà çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñàéòû ã.Ðóçàåâêà, xxqink, Äàíóòà ñåêñ çíàêîìñòâà çà ñîðîê ã.Áåðåçîâñêèé, 190005, çíàêîìñòâà äåâóøêàìè òàøêåíò ã.Òðóá÷åâñê, 2026, çíàêîìñòâà â ãîðîäå àñòðàõàíü ã.Ïðèâîëæñê, 62979, Çèíàèäà êîðåÿíêè âîëãîãðàäà çíàêîìñòâà, 08459, Åâà ñàéò çíàêîìñòâ ñ áëîíäèíêàìè ã.Èçáåðáàø, =-OOO, ñàéòû ñåêñ çíàêîìñòâà îðñê, 271142, ñàéò çíàêîìñòâ my space, 371251, Àñòðà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé èç ïèòåðà ã.Ñóõîé Ëîã, hud, Ýðèêà çíàêîìñòâî ìóæ÷èíû ÿïîíèÿ ã.Ãóëüêåâè÷è, 530, Êëàðà çíàêîìñòâà â ã çåëåíîãðàä, %-OOO,
#34 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-15 06:41,
comment4, Ëèëèÿ çíàêîìñòâî ñ èíòèìíûìè ã.Êàíàø, :-P, èíòèì çíàêîìñòâî óçáåêèñòàí, 8783, gay çíàêîìñòâà â áàðàíîâè÷è, =DD, Áèðãèò ñåêñ çíàêîìñòâà ýëüâèðà âîëîãäà ã.Îñòðîâ, bgihjg, çíàêîìñòâà òîëüêî ñ ãåÿìè êàðàãàíäû, >:-OOO, Ëàðèñà çíàêîìñòâà â åëàáóãå ñ äåâóøêàìè, 49631, Óñòèíüÿ ñåêñ çíàêîìñòâà ãååâ ÷åëíû, vcv, Òàèðà ñåêñ íà ðàç ÿðîñëàâëü, >:((, Âåðà çíàêîìñòâà â âàíèíñêîì ðàéîíå, neptcb, Òàèñèÿ âñå ñåêñ çíàêîìñòâà ã.Íåôòåãîðñê, 250, èíäèâèäóàëêè ñ ôîò, fnxq,
#33 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-15 06:18,
comment5, çíàêîìñòâî òàòàð â ìå÷åòÿõ êàçàíè, lmfb, Èâîíà ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ â áåëîðóñèè, %DD, èíòèì àâëîâñêîì ðàéîíå ã.Êðàñíîóðàëüñê, %-P, Âåðà çíàêîìñòâà ñ ãîðîñêîïîì ã.Æóêîâ, faukp, Äèîíèñèÿ çíàêîìñòâà êóðãàí èðà òåìíèêîâà ã.Ïîëûñàåâî, 52712, Âàñèëèñà çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé êîìñîìîëüñê ã.Ëàèøåâî, vjcm, ìåæäóíàðäíûå çíàêîìñòâà ã.Ñàëüñê, 375, ñàéòû çíàêîìñòâ êàçàõñòàíà ãîðîäà àêòàó, 8PPP, êîíòàêò çíàêîìñòâà ïðîñòèòóòêè ã.Êóâøèíîâî, 9757, èíòèì çíàêîìñòâà â âîëãîäîíñêå, >:OOO, ñåêñ çà äåíüãè â çåëåíîãðàäñêå ã.ßðîñëàâëü, 768434, èùó ïàðíÿ äëÿ èíòèìà çàïîðîæüå ã.Âîëüñê, 81487, Òàèñèÿ ôóò ôåòèøüçíàêîìñòâà, fmjkzk,
#32 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-15 05:55,
comment3, çíàêîìñòâà â ìîñêîâñêîé îáëàñòè ãîðîä ïîäîëüñê ã.Ñëàâãîðîä, 437, çíàêîìñòâà ëåñáèÿíêè ïàâëîäàð, tznzkv, Ãåðòðóäà ñàéòû ãîðîäà êàìåíñêà çíàêîìñòâà, pxv, çíàêîìñòâà â ÷åðåç àãåíñòâà êðàñíîÿðñêå ã.Òðóá÷åâñê, 2650, Îëåñÿ çíàêîìñòâà xfn ã.Êàøèðà, =[[, Çèíàèäà çíàêîìñòâî äëÿ åáëè â æîïó, wzqbhd, ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êðàñèâîé äåâóøêîé, 8]], Ìèëåíà map, 633, Äèíà ïîðíî çíàêîìñòâà ïàð, 013, Ìàðèÿ çíàêîîìñòâî ñ äåâóøêîé ã.Ðîøàëü, rmoha, Ýëîèçà çíàêîìñòâà ðàäè ñåêñà ðîñòîâ ã.Ãðÿçè, 919,
#31 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-15 05:32,
comment1, damochka ñàéò çíàêîìñòâ ã.Ñòàðèöà, iid, ïðîñòèòóòêè êîìñîìîëüñêà ã.Íîâîìè÷óðèíñê, 8-]]], Þëèÿ ëüâîâñêàÿ îáë çíàêîìñòâà, johrjw, ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé äëÿ ñòðàïîíà ã.Øèìàíîâñê, fkblmd, çíàêîìñòâà â èñïàíèè ã.Áåëåáåé, =OO, Áèðãèò ïîçíàêîìèòüñÿ ëèçàòü ñòóïíè, lexrsr, ïîçíàêîìëþñü ñ ïàðíåì êèåâ, 6748, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ïåòåðáóðã, uws, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè èç äåðåâíè ã.Êîòåëüíè÷, :-P, Çëàòà çíàêîìñòâà â âîëæñê ìàðè ýë ã.Èñèëüêóëü, %-OOO,
#30 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-15 05:09,
comment6, ìîëîäûå ãåè çíàêîìñòâî ã.×àïàåâñê, eugmeo, Áðîíèñëàâà ñàéò çíàêîìñòâ ñ ïîäèóìàìè ã.Áàéìàê, =PP, êëóáû çíàêîìñòâ âî âë êå, 085, Èíåññà ðîññèÿ ãåé çíàêîìñòâà, %O, ïîçíàêîìëþñü èç õàðüêîâà ã.Ðóçàåâêà, 63043, ñàéò çíàêîìñòâæäó, 8-]], Àñÿ èíòèì çíàêîìñòâà õèìêè ã.Êðûìñê, =-DD, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà ñåðãà÷ ã.Æåðäåâêà, xlbju, ñåêñ ñàéòû êèðãèçèè, =-], Àíôèñà çíàêîìñòâî ñ çàìóæíèìè äàìàìè, 178414, Áèðãèò äåâóøêà õîòÿùàÿ ïîçíàêîìèòüñÿ, =]],
#29 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-15 04:45,
comment6, Ìèëåíà ñàéòû çíàêîìñòâ ã òîìñêà, =-[[, Äæóëüåòòà àëìàòèòíñêèé ÷àò ñåêñóàëüíûõ çíàêîìñòâ, 633336, Çíàêîìñòâà êóííèëèíãóñ, :D, çíàêîìñòâà èùó åå êèíåëü ÷åðêàññû ã.Äîíåöê, Ðîñò. îáë., ygp, Àíòîíèíà ñàéòû çíàêîìñòâ ëåñáèÿíîê ã.Ñàìàðà, :], ñàéòû çíàêîìñòâ ñ ðîêåðàìè, 83248, óëüÿíîâñêàÿ áë äèìèòðîâãðàäçíàêîìñòâà ã.Êðàñíîãîðñê, 35284, óñòþæíà çíàêîìñòâà ã.Áåëîìîðñê, 8-O, èíòèì çíàêîìñòâà â êèðîâîãðàäå, xnafxm, äëÿ âèðòóàëüíîãî çíàêîìñòâà ìóæ÷èíó áðþíåòêà ã.Ëåíñê, =-PP, ñåêñ â ñåâåðîáà, uyqie, map4, >:PPP,
#28 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-15 04:21,
comment1, ñàéò çíàêîìñòâ èåðå, 387, ñâèíã çíàêîìñòâà õàáàðîâñêèé êðàé ã.Ñàôîíîâî, 288109, àíàëüíûé ñåêñ ñïá, 8OOO, áðà÷íûå çíàêîìñòâà ñïá, 3773, ñàéò çíàêîìñòîöåëóè, 651, Ìàðòà ñàéò ãîðîäîâîé çíàêîìñòâà ã.Êàðàñóê, 8-D, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä îçåðñê ã.Êèðîâ, zop, áðåñòêèé ÷àò çíàêîìñòâ, odzz, Àëåêñàíäðà ïåðâûé ñàéò çíàêîìñòâ ã.Äàëìàòîâî, 1237, çíàêîìñòâà ëåñáèÿíîê âî âëàäèâîñòîêå, jxps, Ýëëàäà çíàêîìñòâà ãîðëîâêà èíòèì, :[[[, çíàêîìñòâî íîâîìîñêîâñê òóëüñêîé îáë ã.Ñàÿíîãîðñê, :-OO, Ôàèíà çíàêîìñòâà ã åññåíòóêè, rcwfe, Ýëîèçà çíàêîìñòâà ãîðîä áåëåáåé ã.Ñîâåòñêàÿ Ãàâàíü, :-OO,
#27 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-15 03:58,
comment6, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîä àðòåì, 46499, óëàíóäý èíòèì, =-[[, Ëþáîâü çíàêîìñòâà òðàíñåêñóàëîâ â ñàíêò ïåòåðáóðãå ã.Ìèõàéëîâ, awogua, Êðèñòèíà èíòèì îðñê, futu, Ïîëèíà çíàêîìñòâà ãîðîäà îäåññà ã.×åðêåññê, 638, Ëèäèÿ ãåé çíàêîìñòâ, %PP, Åâãåíèÿ âäîìå çíàêîìñòâà ã.Óãëåãîðñê, ohlw, ìñí çíàêîìñòâà, =))), ôåòèø èíòèì ïåòåðáóðã ã.Êîðàáëèíî, 393, çíàêîìñòâà â ñóðàæå ã.Îðåõîâî-Çóåâî, 8-D,
#26 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-15 03:11,
comment4, Ãðàæèíà òðàíññåêñóàëû çíàêîìñòâà â ñïá, >:P, Ãåíðèåòòà çíàêîìñòâà â êóéáûøåâå íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè ã.Òîëüÿòòè, yfozal, Çíàêîìñòâà âîôôêà ã.Âèäíîå, =-PPP, èíòèì çíàêîìñòâà êàðàãàíäû, 755066, ñà â áåëàðóñè, exmw, Ãåëëà çíàêîìñòâà òàãèë äåâóøêè, qyxuh, ñàéòû çíàêîìñòâ êðèâîé ðîã ã.Þæà, >:-]], Àëüáåðòà âû ðàçðåøèòå ñ âàìè ïîçíàêîìèòüñÿ ã.Äíî, vfz, Ýääà òâåðñêèå çíàêîìñòâà ã.Ãîðîäîâèêîâñê, 41970, çíàêîìñâà â íîâî÷åáîêñàðñêå ã.Ãàëè÷, mokxib, Èíåññà çíàêîìñòâà àëàïàåâñê, lqr,
#25 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-15 02:48,
comment3, ìóæ÷èíû îò 4 çíàêîìñòâà ã.Êîëü÷óãèíî, %PPP, Àëüáåðòà æåíùèíû èùóò ñåêñ áàðàíîâè÷è ã.Êðàñíûé Ñóëèí, 172801, Ðèììà ñåêñ â òóðêìåíèñòàíå, iqo, êðàñíîÿðñêèé èòàê çíàêîìñòâà, 9951, Äàíóòà ñàéò çíàêîìñòâà ñòðàíèöà ýäóàðä 40ëåò ìîñêâà ã.Ëóõîâèöû, wzphrp, Ñèëüâà èññêóñòâî ñåêñà, 8-((, çíàêîìñòâà ìàãíèòîãîðñê îëåñÿ, oqtqt, îòêðûòèå àãåíñòâà ìåæäóíàðîäíûõ çíàêîìñòâ, 3613, ñåêñ çíàêîìñòâà èâàíîâñêàÿ îáëàñòü ã.Êîäèíñê, 8438, Åâãåíèÿ èíòèì çíàêîìñòâà äåâóøêîé éîøêàðîëà ñåé÷àñ ã.Ìàêàðîâ, 643123, ñàéò çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ìàãíèòîãîðñê ã.Ñûêòûâêàð, fimkds, Ôàèíà èíòèì çíàêîìñòâà àòûðàó, mpdibd,
#24 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-15 00:24,
comment6, ñàéò çíàêîìñòâ ëþáîâü ìàðêîâü, %(((, íàéòè ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà àëìàëûê ã.Ïåðåñâåò, :-), çíàêîìñòââà ñîñíîãîðñê ã.Îíåãà, sebzgf, çíàêîìñòâà â àðìåíèå ã.Äîëãîïðóäíûé, 8DD, Èâîíà ãåé çíàêîìñòâà õåðñîí, 751281, ñàéòû çíàêîìñòâ ã àðõàíñêà, 430017, Àëüáèíà ñëóæáà çíàêîìñòâ ñ òàòàðàìè ã.Îáîÿíü, 784, Ñâåòëàíà àèñî çíàêîìñòâà ã.Ñâåòîãîðñê, :[, àãåíñòâî çíàêîìñòâ èæåâñê ã.Çàäîíñê, 8-)), çíàêîìñòâà â ìèõàéëîâêå ã.Þðüåâ-Ïîëüñêèé, fqhyc,
#23 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-14 23:36,
comment5, ñåêñ â ñåâåðîìîðñ ã.Êàðàáàø, 8-D, çíàêîìñòâà óðàëüñê êàçàêñòàí, 402, Ìàðèíà Çíàêîìñòâà ýñòîíèè ã.Ìèõàéëîâñê, Ñâåðä. îáë., 217, èíòèì çíàêîìñòâà ñåðàôèìîâè÷ ã.Ïåðìü, jmulh, Äàíóòà çíàêîìñòâî ñ áëîíäèíêîé ã.Ëóõîâèöû, 850408, Àíôèñà çíàêîìñòâà ìîñêâà ðåàë ã.Êóëåáàêè, 8-D, ñàéò çíàêîìñòâ ñìîëåíñê ã.Áîêñèòîãîðñê, :))), êðèñòîôåð ã ñòàâðîïîëü çíàêîìñòâà, =P, ÷àòü çíàêîìñòâ ã.Áèéñê, cqmp, Áåðòà íàáåðåæíûå ÷åëíû êëóáû è çíàêîìñòâà ã.Ñóçäàëü, vzlhlj, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå íåðþíãðè, %PP, ìóñóëüìàíñêèå çíàêîìñòâà â êðûìó, 8-PP, çíàêîìñòâà äåâóøêà òàøêåíòà, mkfmh,
#22 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-14 23:12,